Zinzino

Onko Zinzino pyramidihuijaus?

Otsikon kysymystä kuulee aina joskus kysyttävän ja vastaus on tässä: Zinzino ei ole pyramidihuijaus, sillä Zinzinossa yli 80% liikevaihdosta tulee ulkopuolisista asiakkaista ja jälleenmyyjillä ei ole ostopakkoa. 

Voit lukea lisää toiminnastamme Zinzino liiketoiminta vuonna 2019 -artikkelistamme.

Jos haluat tietää lisää pyramidihuijauksista, niin tässä blogissa pyritään vastaamaan mahdollisimman laajasti ja neutraalisti seuraaviin kysymyksiin:  ”Mikä on pyramidihuijaus?”, ”Mitä laki sanoo pyramidihuijauksista?”, ”Mitä ovat suoramyynti ja verkostomarkkinointi?”, ”Miksi Zinzinosta tehtiin poliisitutkinta?”, ”Zinzino – Suoramyyntiä, verkostomarkkinointia vai alustataloutta?” sekä ”Mistä voi tunnistaa pyramidihuijauksen?”

pyramidihuijaus zinzino

Mikä on pyramidihuijaus?

Pyramidihuijaus sanana tulee siitä, että pieni joukko ylhäällä olevia tienaa ja suuri joukko alempana olevia ei tienaa, eli kaaviona piirrettynä kuviosta tulee kolmion tai pyramidin mallinen.  Laskennallisesti pyramidipeleissä pyramidin rakenteesta riippuen 50-99% osallistujista menettää rahansa, koska rahaa tulee vain uusista liittyjistä. Käytännössä aina vähintään 50% liittyneistä on alimmalla tasolla, jossa he ovat maksaneet jotakin mutta eivät ole tienanneet mitään, eli he menettävät rahansa. Tätä asiaa ei voi korjata rekrytoimalla järjestelmään uuden henkilön, koska se vain siirtää ongelman seuraavalle.

Pyramidipeleissä puhutaan myös useimmiten exponentiaalisesta kasvusta, josta alla oleva kuva antaa hyvän esimerkin. Jos jokainen osallistuja rekrytoisi alleen viisi uutta ihmistä, niin 13 askeleen jälkeen koko maapallon väki olisi rekrytoitu mukaan järjestelmään ja viimeiseksi liittyneet 50% menettävät rahansa.

Tämän vuoksi kyseisistä järjestelmistä puhutaan huijauksina.

Lähde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Pyramid_scheme_fin.svg/1024px-Pyramid_scheme_fin.svg.png

Mitä laki sanoo pyramidihuijauksista?

Pyramidimyyntijärjestelmä Euroopan unionin lainsäädännössä

Euroopan unioni on tehnyt direktiivin, jossa asiaa käsitellään. Direktiivi ei ole suoraan laki vaan kuten eur-lex.europa.eu sivulla todetaan:

”Direktiivi on yksi Euroopan unionin (EU) toimielinten käytössä olevista oikeudellisista välineistä, joiden avulla unionin politiikat voidaan panna täytäntöön. Kyseessä on joustava väline, jota käytetään pääasiassa kansallisten lakien yhdenmukaistamiseen. Se edellyttää EU-maita saavuttamaan tiettyjä tuloksia mutta antaa niille vapauden päättää keinot, joilla ne saavutetaan.” 

Euroopan unionin vuonna 2005 antamassa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä todetaan aiheesta näin:

”Kaupalliset menettelyt, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina:

14) Pyramidimyyntijärjestelmän luominen, käyttäminen tai edistäminen; järjestelmässä kuluttajan tekemän suorituksen vastineena on mahdollisuus saada korvausta etupäässä muiden kuluttajien värväämisestä järjestelmään eikä tuotteiden myynnistä tai kulutuksesta.”  

Tätä direktiiviä jokaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tulee seurata. Asiasta löytyy myös ennakkotapauksia, joista yhden mielenkiinnoisimmista voit lukea täältä.

Ennakkotapaus aiheesta

Kyseisessä, vuodelta 2013 olevassa tapauksessa Liettuan ylimmän asteen hallintotuomioistuin esittää kolme ennakkoratkaisukysymystä, jotka liittyvät direktiivin tulkintaan pyramidijärjestelmien yhteydessä. Se tiedustelee

 1. Edellyttääkö pyramidijärjestelmän kuuluminen direktiivin soveltamisalaan sitä, että kuluttajan tekevät suorituksen?
 2. Jos edellyttää, onko osoitettava, että kyseistä järjestelmää rahoitetaan tällä suorituksella?
 3. onko liittymissuorituksen suuruudella merkitystä

Näihin kysymyksiin Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies  vastaa seuraavasti:

 1. Kyse on siinä tarkoitetusta pyramidimyyntijärjestelmästä, kun kuluttaja tekee suorituksen liittyäkseen tähän järjestelmään
 2. Selvitettäessä, täyttyykö liitteessä I olevassa 14 kohdassa tarkoitettu tunnusmerkistö yksittäistapauksessa, on osoitettava, että kyseisellä järjestelmällä on pyramidirakenne eli että se koostuu eri tasoista, joiden huipulla on toiminnan hallinnoija, ja uusien jäsenten värvääminen on kumulatiivista ja jäsenet lisääntyvät eksponentiaalisesti. Tässä määrittelyssä on osoitettava, että järjestelmän nykyisille jäsenille suoritettava maksu perustuu etupäässä uusien jäsenten tekemiin suorituksiin
 3. Mikä tahansa, hyvin pienikin summa on direktiivissä tarkoitettu suoritus.

Tämä osoittaa selkeästi, että direktiiviä tulkitaan hyvin tiukasti. Eri maiden tulkinnoissa on nähty myös eroavaisuuksia, mutta kaikissa ennakkotapauksissa, kuten myös ylläolevassa, on otettu oletuksena, että direktiivissä mainittu ”etupäässä” tarkoittaa yli 50%

Myös Norjan valtio ottaessaan direktiivin omaan lainsäädäntöönsä, kirjoitutti että jos yli 50% liikevaihdosta tulee uusista osallistujista eikä loppukäyttäjien tuotemyynnistä, niin kyseessä on laiton pyramidipeli. Lisää Norjan laista voit lukea täältä.

Tätä voidaan siis loogisesti tulkita myös niin päin, että vähintään 50% liikevaihdosta täytyy tulla verkoston ulkopuolisilta asiakkailta, jotta kyseessä ei ole pyramidihuijaus. Kuten alussa mainittiin, niin Zinzinossa yli 80% liikevaihdosta tulee ulkopuolisilta asiakkailta.

pyramidipeli direktiivi

Pyramidipeli Suomen lainsäädännössä

Suomen lainsäädännössä pyramidipeli on käsitelty rahankeräyslaissa. Siellä todetaan aiheesta näin:

”Tässä laissa tarkoitetaan

5) pyramidipelillä toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina.” 

Suomen lakiin kirjattu tulkinta direktiivistä on siis hieman erilainen kuin monessa muussa maassa tai ennakkotapauksissa. Sen sijaan, että katsottaisiin vain liikevaihdon rakennetta, niin mukaan on tuotu myös voittojen vastikkeellisuus.

Aloittaessa Zinzinon liiketoiminnan ei tarvitse ostaa mitään vaan toiminnan voi aloittaa ilmaiseksi. Rekrytoinnista ei myöskään makseta Zinzinossa palkkiota kenellekään vaan kaikki tulo perustuu tuotteiden myyntiin.

pyramidipeli laki

Mitä ovat suoramyynti ja verkostomarkkinointi? 

Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) määrittelee suoramyynnin näin:

”Suoramyynnillä tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden eli kulutustavaroiden ja palveluiden myyntiä suoraan kuluttajille kodeissa, työpaikoilla tai muualla kuin kiinteissä liiketiloissa siten, että tuote-esittelystä ja myynnistä huolehtii suoramyyjä. ”

Suoramyynti on siis hyvin laaja ala ja tähän kategoriaan lasketaan esimerkiksi puhelinmyynti, sähköpostimarkkinointi, ovelta ovelle myynti, kotiesittelyt ja monet muut toimintamallit.

Verkostomarkkinointi on myös yksi suoramyynnin osa-alue. Suurimpana erona suoramyyntiin on mahdollisuus rakentaa omaa myyntiorganisaatiota.

Verkostomarkkinointi ja suoramyynti ovat saaneet osakseen runsaasti kiitosta sekä kritiikkiä. Osan aiheesta ja osan myös väärinymmärrysten vuoksi. Moni pyramidihuijaus on myös esittänyt olevansa suoramyynti- tai verkostomarkkinointiyritys, mikä on huonontanut alan mainetta entisestään. Tämä myös mainitaan aikaisemmin linkitetyssä Norjan lakiuudistuksen perusteluissa.

Aikaisemmin oli hyvin tavallista, että verkostomarkkinointiyritykset olivat enemmänkin ns. ”käyttäjäklubeja”, eli jokainen käytti tuotteita itse ja ulkopuolisille myynti oli hyvin harvinaista. Jos joku ulkopuolinen halusi tuotteita ostaa, hänet rekisteröitiin jälleenmyyjäksi. Nykyään tämänkaltainen toiminta on kuitenkin hyvin harmaalla alueella ellei jopa laitonta ja siksi moni yhtiö onkin päivittänyt toimintamallejaan.

Nykyään iso osa verkostomarkkinointiyhtiöistä rekisteröi asiakkaansa erikseen jälleenmyyjistä, koska muuten voi olla lähes mahdotonta osoittaa valvoville viranomaisille kuinka suuri osuus liikevaihdosta tulee verkoston ulkopuolisista asiakkaista.

Erityisesti Yhdysvalloissa on myös käyty viime vuosina useita oikeudenkäyntejä, joiden lopputuloksena isojakin yrityksiä on pakotettu muuttamaan järjestelmiään asiakaslähtöisempään suuntaan.

pyramidihuijaus verkostomarkkinointi

Miksi Zinzinosta tehtiin poliisitutkinta?

Vuonna 2011 kun Zinzino alkoi kasvaa Suomessa voimakkaasti, niin jotkut ihmiset alkoivat miettiä, että onko kyseessä laillinen liiketoiminta.

Asian selvittämiseksi vuoden 2013 lokakuussa Suomen poliisin arpajaishallinnon silloinen päällikkö teki poliisille tutkintapyynnön koskien Zinzino nimistä suoramyyntiyhtiötä ja heidän epäiltyä rahankeräyslain rikkomista.

Poliisi otti asian tutkiakseen ja kesäkuussa 2016 esitutkinta päätettiin lopettaa. Zinzinoon sovellettiin tätä aikaisemmin mainittua uutta, vuonna 2006 voimaan tullutta rahankeräyslakia.

Päätöksessä todettiin lopussa näin:

”Edellä olevan perusteella voidaan sanoa, että mukaan liittyvän henkilön
(yhtiön) ansainta- tai voittomahdollisuudet muodostuvat tuotteiden
myynnistä sekä myynnin provisiojärjestelmästä. Myyjien tulo ei siten
muodostu yksinomaan osallistumismaksuista tai muista kerta- tai
toistuvaismaksuista, koska kaikkien toimintaan osallistuvien tulo
perustuu tuotemyyntiin. Aloituspaketin osuus myynnistä kumppaneille on
tilikaudella 2014 pudonnut 2,83 prosenttiin. Tilinpäätösten mukaan
jokaisella tilikaudella on ollut kyse tuotteiden myynnistä, johon yhtiön
liikevaihto perustuu. Myynnistä 80 % menee asiakkaille ja 20 %
partnereille.”

”Esitutkinnan ja käytössä olleen esitutkintamateriaalin perusteella Zinzino
Oy:n toiminnan voidaan katsoa perustuvan tuotteiden myyntiin. Erillistä
liittymismaksua ei ole peritty. Tuotteita myyvillä henkilöillä tulee olla
yhtiömuoto, jotta he voivat osallistua toimintaan. Toiminnassa mukana
olevien tulo perustuu esitutkinnan perusteella tuotteiden myyntiin ja
myynnistä saataviin provisioihin. Toiminnassa mukana olevien tulon ei
voida katsoa siten perustuvan rahankeräyslain tarkoittamalla tavalla
pyramidipeliin, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai
voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan tai yksinomaan muodostuvat
vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan osallistuvat maksavat
osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina. Jos
aloituspaketin katsotaan olevan liittymismaksun tai osallistumismaksun
luonteinen, on sen osuus myynnistä laskenut tilikausien 2011-2012
jälkeen alle 15 prosentin. Näin ollen kyse ei esitutkinnan perusteella
voida katsoa olevan rahankeräyslain 4 §:n 5) kohdan tarkoittamasta
kielletystä pyramidipelistä.”

Suomen lain ja Euroopan unionin direktiivien valossa Zinzino ei siis ole pyramidipeli vaan täysin laillinen liiketoiminta, sillä

 1. Liittymismaksua ei ole
 2. Pakollisia kuukausimaksuja ei ole
 3. Ulkopuolisten asiakkaiden ostoista tulee yli 80% liikevaihdosta

pyramidihuijaus zinzino

Zinzino – Suoramyyntiä, verkostomarkkinointia vai alustataloutta?

Zinzinosta kuulee puhuttavan sekä suoramyyntinä että verkostomarkkinointina ja myös alustataloutena eikä mikään näistä termeistä ole väärin.

Suoramyynti

Itsenäisillä partenereilla on mahdollisuus tehdä pelkästään asiakkaita ja tällöin kyse on suoramyynnistä.

Moni on löytänyt tästä itselleen oivan lisätulon, sillä asiakashankintaprovisio on 10-30% ensimmäisen tilauksen hinnasta. Tämä provisio on hyvin kilpailukykyinen monien muiden myyntitöiden kanssa. Etuna on kuitenkin se, että Zinzino maksaa myös jatkossa asiakkaista, jotka jatkavat tuotteiden tilaamista. Tämä on hyvin harvinaista perinteisissä myyntitöissä.

Esimerkiksi tekemällä kerran 25 asiakasta, tienaa ensin myyntiprovisiot ja  jatkossa saa hieman yli 100€ kuukaudessa automatisoitua tuloa niin kauan kuin asiakkaat jatkavat tuotteiden käyttöä. Asiakasmäärien kasvaessa tietenkin kasvavat myös tulot.

Zinzinossa on jo useita partnereita, joilla on satoja henkilökohtaisia asiakkaita ja myös yksi jolla on jo yli 500 henkilökohtaista asiakasta eikä laisinkaan tiimiä.

Yhtiön kanssa voi siis tehdä töitä puhtaasti myyntityönä ilman rekrytointia.

Verkostomarkkinointi

Jos haluaa, niin Zinzinossa on mahdollista myös kasvattaa oma myyntitiimi.

Käytännössä tämän idea on siinä, että jos ihminen haluaa saavuttaa automatisoidut tulot 1000 asiakkaan kokoisesta asiakasmassasta, niin tämä työ on helpompaa tehdä yhdessä ystävien kanssa kuin yksin.

Palkkiojärjestelmä on rakennettu niin, että käytännössä tienaat yhtä paljon automatisoitua tuloa, jos sinulla on itselläsi 1000 aktiivista asiakasta tai jos olet rakentanut yhdeksän hengen myyntitiimin ja teillä kaikilla kymmenellä on 100 henkilökohtaista asiakasta. Toki myyntipalkkiot ovat paremmat, jos teet itse 1000 asiakasta kuin jos teet vain 100, mutta säästetty aika on myös rahanarvoista.

Jos ihminen rakentaa itselleen myyntitiimiä, niin tällöin kyse on verkostomarkkinoinnista. Ansaintalogiikka pysyy kuitenkin täysin samana eli aktiivisten asiakkaiden määrä määrittelee jatkuvan tulon määrän.

Alustatalous

Nykyään maailmassa on paljon erilaisia tapoja tienata ylimääräistä tuloa ja alustatalous on tehnyt siitä entistä helpompaa. Voit lukea eri tavoista lisää Mistä lisätuloja elämään? Vaihtoehtojen vertailu -artikkelistamme.

Wikipedia määrittelee asian näin: ”Alustatalous on taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa jossa olennaisessa asemassa ovat Internet-infrastruktuuri ja sen päälle rakennetut palvelut. Tätä tietotekniikan mahdollistamaa ympäristöä voidaan kutsua alustaksi ja sillä tapahtuvaa taloudellista toimintaa alustataloudeksi. Tunnetuimpia alustatalouden toimijoita ovat erilaiset palveluita ja tuotteita välittävät yritykset, kuten Amazon, Airbnb, Uber ja Baidu.”

Zinzino tarjoaa nykyään tehokkaat työkalut tehdä liiketoimintaa globaalisti netin välityksellä, joten myös Zinzinoa voidaan kutsua alustatalouden toimijaksi.

Voit lukea lisää näistä työkaluista Zinzino liiketoiminta vuonna 2019 -artikkelistamme.

pyramidihuijaus tiimi
Photo by rawpixel on Unsplash

Mistä voi tunnistaa pyramidihuijauksen?

Toivottavasti tämän tekstin luettuasi tiedät paremmin miten tunnistaa pyramidihuijaus. Tässä vielä kertauksena muutama kysymys, jotka kysymällä saatat saada vinkkejä, onko kyseessä pyramidihuijaus vai laillinen liiketoiminta.

 1. Voinko ryhtyä pelkäksi asiakkaksi? 
  Jos yhtiössä ei ole mahdollista ryhtyä asiakkaaksi, vaan täytyy allekirjoittaa jokin jälleenmyyntisopimus ennen kuin tuotteita voi saada, niin kannattaa olla varuillaan.
 2. Miten asiakkaita tehdään?
  Jos asiakashankintaan ei kerrota keinoja tai ne ovat hyvin suurpiirteisiä tai epämääräisiä, niin tämänkin pitäisi soittaa hälytyskelloja.
 3. Onko minun pakko rekrytoida joku?
  Jos rekrytoiminen on pakollista eikä liiketoimintaa voi tehdä ilman rekrytointia, niin kannattaa olla varuillaan. Kyseessä ei välttämättä ole pyramidihuijaus, mutta yhtiö saattaa liikkua hyvin harmaalla alueella.
 4. Montako asiakasta teillä on keskimäärin kullakin jälleenmyyjällä?
  Jos tähän kysymykseen ei ole vastausta, niin kannattaa pyytää selvittämään asiaa. Jos lukua ei kerrota tai se on vähemmän kuin kaksi, niin kannattaa olla varuillaan. Kyseessä on todennäköisesti ns. ”käyttäjäklubi”, joiden toiminta on hyvin harmaalla alueella. Jos luku on yli viisi, niin aletaan olla hyvin turvallisilla vesillä.
 5. Mitä aloittaminen maksaa?
  Jos aloittaminen on maksullista eikä sillä saa mitään fyysistä vastineeksi, niin kyseessä on hyvin todennäköisesti pyramidihuijaus. Jos aloitusmaksu on yli 100€ ja se on pakollinen että voi aloittaa, niin myös tällöin kannattaa olla varuillaan vaikka saisikin koko rahan arvosta tuotteita.

 

Toivottavasti tästä artikkelista oli sinulle hyötyä. Suosittelemme myös lukemaan Äiti Yrittää -blogin Zinzino huijaus? Kolikon toinen puoli -artikkelin.